MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Inserció Sociolaboral

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Inserció Sociolaboral
Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior
*Hi ha hagut diverses actualitzacions pel que fa a algun dels projectes, ja que o bé s'ha deixat de fer o bé ha evolucionat i s'ha reinventat.

La memòria 2020 és una fotografia de l'impacte provocat per la crisi sociosanitària a les persones més vulnerables. La demanda d'ajuda no ha parat de créixer i la resposta de Càritas ha estat sòlida, gràcies al compromís del voluntariat, els socis/es i donants i les empreses i organitzacions que ens han acompanyat. Ara toca pensar en el futur amb esperança, teixir vincles de proximitat per no deixar ningú enrere i, sobretot, reconstruir una normalitat més justa socialment.

Emplea Lab

Emplea Lab és un projecte impulsat per Càritas, en col·laboració amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que es realitza a diferents punts del territori i que s'adreça a persones que es troben en edat laboral, però en situació de desocupació, i que són perceptores de l'Ingrés Mínim Vital o bé, de la Renda Garantida de Ciutadania.

Les persones participants formen part d'un estudi que té l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat mitjançant un acompanyament intensiu per a la recerca d'ocupació. El projecte compta amb la participació d'entitats com la Fundació d'Organitzacions Empresarials de Girona i la Fundació ADECCO. Una molta bona oportunitat per a totes aquelles persones seleccionades, ja que reben un suport formatiu i econòmic.

             


       

Servei d'Orientació Sociolaboral

Trobar una feina és una prioritat de moltes de les persones que s’adrecen a Càritas. L’ocupació laboral ens permet desenvolupar-nos com a persones i la retribució econòmica conforma la base per poder viure amb dignitat al país d’acollida. El Servei d’Orientació Sociolaboral se centra a millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones amb especial dificultat per trobar feina.

Orientem i acompanyem les persones a través d’un itinerari personal, centrat en les seves potencialitats i necessitats, i les impliquem en la recerca activa de feina, tot esperant que puguin incorporar-se al mercat de treball.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Promoure la inclusió sociolaboral de les persones en situació o risc d'exclusió social a través del desenvolupament d'itineraris individualitzats d'inserció.

Acompanyar, orientar i assessorar en el procés d'inserció sociolaboral, a través d'itineraris personalitzats i/o accions grupals a les persones que tenen dificultats d'accés al mercat laboral.

Motivar i facilitar formació professionalitzadora (càpsules formatives) a les persones ateses amb aquesta necessitat.

Afavorir la inserció laboral dels participants a través de la prospecció i la intermediació laboral.

Destinataris:
Persones aturades en risc d'exclusió social.

Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Baix Ter, Castelló d'Empúries, Garrotxa, Girona, Girona Est, Salt, Lloret de Mar i Malgrat de Mar.

Formació en Alternança

Oferim formació en competències bàsiques, com llengua i matemàtiques, i formació tècnica i professional específica a joves tutelats o extutelats per l’administració, que es troben en situació de vulnerabilitat greu, perquè no compten amb recursos propis ni familiars, i que tenen dificultats per aconseguir una inserció social i laboral plena. El projecte es complementa amb una beca formativa, perquè puguin cobrir les necessitats bàsiques i, alhora, se’ls orienta i motiva perquè assisteixin a formació externa i puguin obtenir un títol reconegut, que millori les seves oportunitats laborals. Les formacions específiques són de muntatge i reparació de bicicletes, impartit a la línia d’activitat que desenvolupa Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona, i atenció al client, en missatgeria sostenible i botiga.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
L'objectiu general del projecte és promoure una inserció sociolaboral de joves entre 16 i 21 anys que es troben en situació o risc de vulnerabilitat social, mitjançant un itinerari formatiu dins un context laboral que els permeti accedir a una feina o una oferta de feina.

Acollir i acompanyar en el procés educatiu, social i laboral del i de les joves que s'incorporen en el projecte.

Formar en competències bàsiques per la inserció laboral (llengua, matemàtiques, etc.).

Formar en competències transversals per la inserció laboral (treball en equip, iniciativa, qualitat...).

Realitzar formació per un suport emocional per identificar factors de protecció i factors de risc que poden influir en la funcionalitat del i les joves.

Formar en competències tècniques teòriques i en context laboral.

Promoure el treball en xarxa i la coordinació amb diferents agents socials i laborals de l'entitat i el territori.

Donar a conèixer el projecte a la comunitat a través dels treballs dels alumnes que realitzen a l'aula.

Destinataris:
Joves migrants sense referents adults que han estat tutelats per la Generalitat i tenen els 18 anys i disposen d'un permís de residència vigent però no de treball.

Joves en situació o risc de pobresa, amb poca o nul·la formació, amb poca o nul·la experiència laboral.

Càritas locals on es realitza:
Càritas Diocesana de Girona - Serveis Generals i  Vilablareix. 

Pretaller de Proximitat

Els serveis de neteja representen una oportunitat laboral per a moltes persones amb dificultats per accedir a una feina més qualificada. Des de Càritas, oferim formació tècnica en context laboral i pràctiques en empreses, com per exemple Ecosol, i potenciem l’assoliment de capacitats diverses i les habilitats relacionals i laborals. A més, fomentem i motivem la participació en formació complementària en centres externs, com les escoles d’adults, i l’aprenentatge de la llengua.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Millorar l'ocupabilitat de les dones en risc de vulnerabilitat a través de la formació bàsica, transversal i formació tècnicoprofessional (teòrica i en context laboral).

Acollir a les dones participants i garantir un acompanyament al llarg de tot el seu itinerari sociolaboral que ofereixi una resposta a les seves carències personals i estructurals de les dones ateses que dificulten en el seu procés d'inserció.

Dota a les participants de coneixement i habilitats en l'ofici de netejadora professional a través d'accions formatives que les permeti accedir al mercat laboral.

Afavorir la incorporació laboral de les participants a través de la prospecció i la gestió de les ofertes.

Destinataris:
Dones de 18 a 65 anys amb dificultats d'accés al mercat laboral.

Nivell mínim de comprensió oral/escrita d'algun idioma oficial (català o castellà).

Motivació per l'aprenentatge i per treballar.

Disponibilitat per assistir a la formació i a les tutories individuals.

Compromís per realitzar un procés de formació sociolaboral.

Situació administrativa regularitzada per poder treballar.

El perfil de les beneficiàries del projecte són:

Dones amb càrregues familiars no compartides i escassos recursos econòmics, dones amb baixa qualificació i escassa o nul·la experiència laboral, dones víctimes de delictes relacionats amb totes les formes de violència contra les dones, dones immigrants amb dificultat d'idioma o l'adaptació al mercat laboral, dones que pertanyen a una minoria ètnica.

Els casos de violència de gènere són prioritaris en aquest projecte.

Càritas locals on es realitza:
Càritas Diocesana de Girona - Serveis Generals.

Intermediació Famílies

El sector del treball domèstic ofereix oportunitats laborals per a les persones ateses per Càritas que tenen dificultats per accedir a una feina. Càritas orienta i acompanya les persones que cerquen feina i informa en matèria de normativa de llar i de contractació a les empreses o particulars que poden oferir llocs de treball. Aquesta feina d’enllaç entre l’oferta i la demanda ens permet millorar tant les condicions laborals com la qualitat dels serveis rebuts.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Afavorir la inserció laboral de les persones participants en l'empresa/família que requereix una persona de suport a través de la mediació sociolaboral.
Vetllar perquè les condicions laborals siguin les adequades segons els barems establerts.

Destinataris:
Persones aturades en risc d'exclusió social.

Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior i Girona.

Intermediació Empreses

Un equip professional, en el marc del Programa Incorpora de la Fundació “la Caixa”, fa d’intermediari entre les persones ateses per Càritas que han rebut orientació i acompanyament i que participen activament en la recerca de feina i les empreses que ofereixen llocs de treball. Utilitzem la prospecció com un instrument de diagnosi del mercat laboral i de fidelització de l'empresa, amb accions d'acompanyament per a la incorporació amb èxit de les persones treballadores i garantim la contractació amb condicions laborals dignes.
Càritas està autoritzada com a agència de col·locació pel SOC amb el número 09000000319.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Afavorir la inserció laboral de les persones participants en l'empresa a través de la prospecció i la intermediació laboral.

Destinataris:
Persones aturades en risc d'exclusió social.

Càritas locals on es realitza:
Alt Empordà Interior, Baix Ter, Castelló d'Empúries, Garrotxa, Girona, Girona Est, Lloret de Mar, Malgrat de Mar i Salt. 

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG