MENÚ
Home >> Som >> Organització

Organització

ORGANS DE GOVERN

Assemblea diocesana


Competències: és el màxim òrgan de participació, consulta i expresió de Càritas Diocesana de Girona.
Periodicitat: anualment, dins el primer semestre.
Membres:  representants de les Càritas locals i membres del Consell diocesà i aquelles persones convidades per la direcció diocesana.
Funcions: 
-Ser un espai de participació i diàleg de totes les Càritas locals i els Serveis generals.
-Examinar i proposar les orientacions generals de les diferents àrees de treball de Càritas.
-Aprovar els comptes anuals de l’entitat, el pressupost i la memòria diocesana.
-Aprovar la modificació dels Estatuts, i proposar-la al Bisbe.
 

Consell diocesà


Competències: és l’òrgan màxim de govern de Càritas Diocesana de Girona. La seva concreció ordinària podrà ser delegada amb caràcter general en la Comissió Permanent i en l’Equip Directiu.
Periodicitat: trimestralment
Membres: El Bisbe, els membres de l’Equip Directiu , un Conseller per a cada un dels arxiprestats o territoris ens els que s’agrupi l’acció de Càritas, escollit entre les Càritas Parroquials de l’arxiprestat d’acord amb els criteris que estableixi l’Assemblea diocesana a proposta del Consell diocesà i fins a cinc membres de lliure designació pel propi Consell, a proposta de l’Equip Directiu.
L’Equip directiu podrà convidar a les reunions, amb veu i sense vot, als responsables de les àrees dels Serveis generals en aquelles qüestions en les que sigui convenient la seva participació en funció del seu àmbit de treball i als representants dels treballadors.
Funcions:
-Presentar a l’Assemblea Diocesana, per a la seva consulta, les orientacions generals de l’entitat.
-Presentar a l’Assemblea el pressupost, la memòria anual d’activitats i els comptees anuals.
-Aprovar els documents marc dels programes socials, i aquells documents sobre criteris i orientacions d’actuació que siguin aplicables a tots els nivells de l’entitat.
-Acordar l’adquisició o alienació de béns immobles necessaris per a cumplir les seves funcions, d’acord amb aquests Estatuts i la legislació civil i canònica aplicable.
-Acordar la constitució o participació a institucions, fundacions, empreses o altres iniciatives d’economia social.
-Elaborar el desenvolupament reglamentari dels Estatuts.
-L’admissió de noves Càritas locals.
-Designar els representants del Consell Diocesà a la Comissió Permanent.
 

Comissió Permanent


Competències: és l’òrgan delegat del Consell Diocesà de Càritas Diocesana de Girona, encarregat de vetllar pel compliment dels seus acords.                 
Periodicitat: mensualment
Membres:   El Delegat/da Episcopal, Director/a, Secretari/a, Administrador/a i tres Consellers diocesans, escollits per ells d’entre els membres del Consell Diocesà.
Funcions:
-Orientar i supervisar l’actuació de l’Equip Directiu, per delegació del Consell Diocesà.
-Supervisar les bases i elaboració del pressupost, la memòria anual d’activitats, i formular els comptees anuals, que se sotmetran a l’aprovació´de l’Assemblea Dioceseana.
-Decidir sobre l’acceptació de llegats i herències.
-Resoldre els assumptes de tràmit del Consell Diocesà i preparar les seves reunions.
-Les que li siguin encomenades pel Consell Diocesà.
 

Equip Directiu


Competències:  El Director/a actua de forma coordinada amb la resta de l’Equip Directiu
Peridiocitat:  Setmanalment 
Membres: El Delegat/da episcopal, Director/a, Secretari/a i l’Administrador/a.
Funcions: 
-Resoldre els assumptes de tràmit de la Comissió Permanent i preparar les seves reunions.
-Coordinar i alinear l’acció dels seus membres.
-Vetllar pel bon funcionament dels Serveis generals i de l’acció de les Càritas locals.
-Elaborar el pressupost anual.
-Acordar la participació en la convocatòria de subvencions públiques o privades.
-Presentar els objectius de treball anual de les àrees de treball al Consell Diocesà per al seu estudi i aprovació, i vetllar pel seu desenvolupament.
-Les que li siguin encomenades per la Comissió Permanent.


ORGANS DE PARTICIPACIÓ

Comissions diocesanes


Competències: Són espais de participació de Càritas Diocesana de Girona.
Peridiocitat:  periòdicament 
Membres: Cada Comissió Diocesana és dinamitzada per un equip dinamitzador, un conseller responsable, membre del Consell Diocesà i una persona coordinadora , dels Serveis generals.
Funcions: 
Tenen com a funció facilitar la coordinació de l’acció de Càritas, i construir, fer propostes de criteris continguts, per tal de desenvolupar la missió dins de cada àmbit de treball i sometre’ls, en seu cas, al Consell Diocesà. També faciliten el contacte i coneixement entre persones de diferents Càritas i que es comparteixen experiències. 


Organigrama - Càritas Diocesana de Girona Informació Consell Diocesà Organigrama - Consell Diocesà Retribució Òrgans de Govern
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies
Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
© Copyright NEORG 2023 by NEORG