MENÚ
Home >> Transparència

Transparència

Prova

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT
Càritas Diocesana de Girona és una entitat de la Església Catòlica amb personalitat jurídica pròpia que té per missió acollir a les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, acompanyant-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint a les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

 

Va ser constituïda per Decret episcopal de 31 de maig de 1964, està reconeguda civilment com associació, i es troba inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia i la Generalitat de Catalunya amb el número 356.
 

Càritas Diocesana de Girona és una entitat sense ànim de lucre, no governamental. Actua amb lliure iniciativa i responsabilitat pròpia, gaudeix d'autonomia en l'administració dels seus béns. Es regeix pels seus Estatuts, la legislació general canònica, i les lleis civils d’acord amb el cànon 22 del Codi de Dret Canònic, en especial la normativa sobre associacions del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 

A Càritas Diocesana de Girona li correspon la representació jurídica de Càritas a la diòcesi de Girona. Està integrada per totes les Càritas locals de la diòcesi de Girona, parroquials, interparroquials, d'agrupació de parròquies o arxiprestals, atès que no tenen personalitat jurídica pròpia i la seva acció s’empara en el mateix NIF núm. R1700016G.DOMICILI
El domicili social és a la Pujada de la Mercè número 8 de Girona.ÀMBIT TERRITORIAL D'ACCIÓ
Correspon al territori de la diòcesi de Girona.NORMATIVA APLICABLE

La normativa que és aplicable a l'entitat és la següent:
 

-El Codi de Dret Canònic de l’Església catòlica (1983):

http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/03/CodigoDerechoCanonico.pdf

 

-Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques:

 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=490798&language=ca_ES&action=fitxa

 

-La Llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials de Catalunya: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=415692&action=fitxa


-La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal:

http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo15_1999lopdcp.pdf

 

-La Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme:

 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?documentId=700159&action=fitxa

 

-Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge: https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/01/21/pdfs/A00550-00563.pdf

 

-L’Estatut dels Treballadors i la legislació laboral que se’n desprèn del mateix:
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_83784893_1.pdf

 

-El Conveni col·lectiu de treball del sector:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7512/1647793.pdf
ÒRGANS DE GOVERN

EnllaçCOMPTES ANUALS
EnllaçRELACIÓ DE FINANÇADORS PÚBLICS 
Figuren als comptes anuals: enllaç

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG