MENÚ
Home >> Transparència >> Informació institucional

Informació institucional

Càritas Diocesana de Girona, formada per totes les Càritas del Bisbat de Girona, és una entitat de l’Església catòlica, amb personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu promoure, coordinar, harmonitzar i realitzar l’acció social de la diòcesi, a la llum de l’Evangeli i de la Doctrina Social de l’Església.

Missió, visió i valors

Una mica d'història

Anagrama

Organització
 
L’entitat te un nombre de 50 persones treballadores o més i compleix l'obligació que estableix l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, de donar ocupació almenys a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total de les de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.


Normativa aplicable: podeu consultar les normes amb rang de llei d’aplicació a Càritas aquí

Registre: Càritas diocesana de Girona està inscrita al Registre d'Entitats Religioses del Ministerio de Justicia, de conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa, amb el número 000356. Podeu veure el document aquí.

Número d'identificació fiscal: R1700016G
 
Estatuts
Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG