MENÚ
Home >> Fem >> Acció Social >> Sense Llar i Habitatge

Acció Social

L’Acció Social es centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets, alhora que en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat.

Sense Llar i Habitatge
Aquí pots consultar les dades del programa referents a l'any anterior

*Hi ha hagut diverses actualitzacions pel que fa a algun dels projectes, ja que o bé s'ha deixat de fer o bé ha evolucionat i s'ha reinventat.

La memòria 2021 és una fotografia de l'impacte provocat per la crisi sociosanitària a les persones més vulnerables. La demanda d'ajuda no ha parat de créixer i la resposta de Càritas ha estat sòlida, gràcies al compromís del voluntariat, els socis/es i donants i les empreses i organitzacions que ens han acompanyat. Ara toca pensar en el futur amb esperança, teixir vincles de proximitat per no deixar ningú enrere i, sobretot, reconstruir una normalitat més justa socialment.
 

Pisos d’Acollida Temporal per la Inclusió (PATI)

Oferim recursos residencials compartits per a dones i mares amb infants a càrrec que pateixen precarietat econòmica severa i els proporcionem el suport necessari perquè puguin superar les situacions d’exclusió i recuperar autonomia. Ens encarreguem de no deixar soles aquestes persones i acompanyar-les en tot el procés de millora, que inclou tant aspectes jurídics, de salut, de promoció personal de la pròpia dona, així com de cura i d’atenció a infants, per garantir la bona convivència i el suport mutu.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Acompanyar de manera integral a les persones i famílies en situació de sense llar, facilitant la cobertura de necessitats bàsiques i les eines per tal d'afavorir els processos de recuperació d'autonomia personal, psicològica i socials.

Oferir eines que afavoreixin l'estabilitat individual i familiar i les relacions interpersonals, així com promoure el benestar personal.

Oferir eines, estratègies i acompanyament a les dones per a la recuperació de l'autonomia enfocades a l'orientació, formació i seguiment a la inserció laboral.

Fomentar el coneixement de l'entorn i creació de xarxa social per formar part de la comunitat i exercir els drets fonamentals de la persona.

Destinataris:
Dones soles i dones amb fills menors a càrrec.

Càritas locals on es realitza:
Figueres, Girona i Salt. 

Conviu

Facilitem que les persones que provenen d’institucions penitenciàries catalanes puguin tenir oportunitats per adaptar-se i integrar-se a la societat. Oferim un habitatge temporal a persones que es troben en segon i tercer grau de permisos penitenciaris i que no compten amb l’entorn familiar ni els recursos suficients per gaudir d'aquest dret. Els oferim habitatge, manutenció bàsica i suport integral en coordinació amb la resta de projectes, perquè puguin formar-se, trobar feina i reinserir-se socialment, comptant amb la seva implicació.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Fomentar l'autonomia i el pla de futur de la persona que entra al recurs, a través de la consolidació dels seus hàbits, estratègies i habilitats personals i de la seva integració en el context sociocomunitari.

Oferir un recurs temporal per a població penitenciària, homes i dones, que els proporcioni un servei integral d'acolliment i manutenció bàsica en un marc educatiu i terapèutic de vida quotidiana mitjançant un acompanyament integral.

Oferir eines, estratègies i acompanyament per a l'autorealització i millora de les competències personals per afavorir la convivència, la resolució de conflictes i la presa de decisions.

Fomentar el contacte dels participants amb la xarxa comunitària i oferir estratègies per aprendre a fer ús dels recursos formatius, d'orientació i inserció laboral, d'oci i temps lliure.

Potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents professionals implicats per donar resposta integral a la situació de cada participant, fomentant la incorporació de persones voluntàries i estudiants en pràctiques al projecte.

Destinataris:
Persones que provenen de centres penitenciaris i que es troben en segon grau, tercer grau i llibertat condicional.

Càritas locals on es realitza:
Girona.


 

Llaços

El moviment Housing First, que fonamenta el projecte Llaços, considera que totes les persones han de comptar en primer lloc amb una llar digna per poder iniciar qualsevol procés d’inclusió social. Amb aquesta filosofia, intentem que les persones sense llar puguin accedir a un habitatge, i que aquest esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar l’aïllament i l’exclusió. Volem partir de l’habitatge per iniciar un procés integral i aconseguir que aquestes persones trobin el seu lloc a la societat i s’hi puguin sentir incloses.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:

Acompanyar de manera integral a les persones soles i famílies en situació de sense llar i sense sostre afavorint els processos de recuperació d'autonomia personal i vincles socials amb ple compliment dels drets fonamentals (habitatge, salut, treball, participació, educació, justícia).

Portar a terme processos de vincle, coneixement, acolliment, assistència i orientació a les persones en situació de sense llar i sense sostre, per afavorir la seva estabilitat i les seves relacions interpersonals i familiars, a través de la creació i/o ampliació de les xarxes socials i coneixement de l'entorn i l'exercici dels seus drets.

Acompanyar de manera integral a les persones en situació de sense llar, cobrint les seves necessitats bàsiques (allotjament, menjar, higiene, medicaments i salut, roba, material escolar bàsic).

Oferir eines, estratègies i acompanyament per a la recuperació de l'autonomia personal i l'orientació i la inserció i laboral.

Destinataris:
Persones en situació de sense llar i persones en situació de sense sostre.

D'una banda, famílies amb menors a càrrec, i de l'altra, persones soles majors d'edat i joves migrants en situació de sense sostre que provenen del carrer, de dispositius d'emergència o de qualsevol situació d'extrema vulnerabilitat i que poden patir malaltia mental i/o addiccions.

S'atendrà a totes les persones en situació de carrer, sempre que vulguin ser ateses.

Per a les Persones en situació de sense llar seran preferents els casos coneguts i derivats pels Serveis Socials municipals i treballats en coordinació a través dels serveis d'Acollida de les Càritas corresponents, prioritzant aquells casos que tinguin algun tipus d'ingrés que no sigui suficient per accedir a ajudes públiques de l'administració autonòmica i/o local.

Càritas locals on es realitza:
Girona, Salt i Santa Coloma de Farners.

 

Som Refugi

Cal Manco és la casa d’acollida per a joves migrants sense referents que Càritas Diocesana de Girona va posar en marxa en el marc del projecte Som Refugi i amb el suport de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Durant aquest tercer any, l’equipament, ubicat en una masia de Caldes de Malavella, ha permès continuar acollint joves migrants sense referents en situació de vulnerabilitat, que prèviament havien estat tutelats per l’Administració.

La majoria d’aquests joves van arribar des del Magreb i de països subsaharians quan encara eren menors, sovint sortejant situacions de perill i vulnerabilitat. L’equipament acull joves que han acceptat voluntàriament ser part d’aquest projecte d’atenció integral i que han pres el compromís amb els itineraris programats per l’entitat, que inclouen suport en els processos per regularitzar la documentació, formació, orientació laboral i acompanyament per a la inserció al mercat laboral, entre altres mesures per a la inclusió.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Dotar a cada jove dels coneixements teòrics i pràctics per saber desenvolupar-se dins el sistema educatiu o el món laboral (treball de competències bàsiques, transversals, tecnicoprofessionals, d'accés al mercat laboral, així com saber utilitzar les eines i instruments necessaris).

Promoure una salut positiva (física i emocional) com a valors fonamentals potenciant l'adquisició d'actituds i hàbits saludables (treball psicosocial, higiene personal, sexualitat, autoestima, etc.).

Oferir assessorament, acompanyament jurídic (documentació en estrangeria) i mediació, atenent de forma propera i efectiva les demandes plantejades amb un seguiment individualitzat de cada cas.

Destinataris:
Les persones que s'atenen en aquest projecte són joves estrangers no acompanyats que hagin estat tutelats per la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència) i per tant, que ja hagin assolit la majoria d'edat.

Els requisits que es valoren per poder optar a formar part d'aquest projecte són:

Tenir entre 18 i 21 anys.

Que no disposin d'habitatge propi o familiar i que necessitin ajuda de referents adults, per a poder desenvolupar les seves competències i poder assolir la integració a la vida social.

Que tinguin dificultats econòmiques per poder independitzar-se, i per tant, els cal un recurs residencial on també se'ls ofereix assessorament i acompanyament en aquest futur immediat.

Que les actuacions del jove, fins al moment, siguin positives: per exemple, que en el moment de l'ingrés estiguin cursant algun tipus d'activitat formativa o laboral.

Càritas locals on es realitza:
Càritas Diocesana de Girona - Serveis Generals. 

Pis Devesa

Quan compleixen la majoria d’edat, els joves migrants que han estat tutelats per l’administració i que no tenen referents familiars, sovint es troben en situacions de vulnerabilitat perquè no han pogut regularitzar la seva documentació o per falta de recursos suficients per viure de manera autònoma. Aquest projecte ofereix una solució residencial a un grup de joves, però també seguiment personal i acompanyament integral, a través de tots els àmbits d’actuació de Càritas, amb l’objectiu que puguin inserir-se socialment i laboralment amb èxit.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:

Dotar a cada jove dels coneixements teòrics i pràctics per saber desenvolupar-se dins el sistema educatiu o el món laboral (treball de competències bàsiques, transversals, tecnicoprofessionals, d'accés al mercat laboral, així com saber utilitzar les eines i instruments necessaris).

Promoure una salut positiva (física i emocional) com a valors fonamentals potenciant l'adquisició d'actituds i hàbits saludables (treball psicosocial, higiene personal, sexualitat, autoestima, etc.).

Oferir assessorament, acompanyament jurídic (documentació en estrangeria) i mediació, atenent de forma propera i efectiva les demandes plantejades amb un seguiment individualitzat de cada cas.

Destinataris:
Les persones que s'atenen en aquest projecte són joves estrangers no acompanyats que hagin estat tutelats per la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència) i per tant, que ja hagin assolit la majoria d'edat.

Els requisits que es valoren per poder optar a formar part d'aquest projecte són:

Tenir entre 18 i 21 anys.

Que no disposin d'habitatge propi o familiar i que necessitin ajuda de referents adults, per a poder desenvolupar les seves competències i poder assolir la integració a la vida social.

Que tinguin dificultats econòmiques per poder independitzar-se, i per tant, els cal un recurs residencial on també se'ls ofereix assessorament i acompanyament en aquest futur immediat.

Que les actuacions del jove, fins al moment, siguin positives: per exemple, que en el moment de l'ingrés estiguin cursant algun tipus d'activitat formativa o laboral.

Càritas locals on es realitza:
Càritas Diocesana de Girona - Serveis Generals.

Sense Llar

Sortim al carrer per localitzar i contactar amb persones en situació de sensellarisme. Un cop escoltem i valorem la seva situació personal, les informem de les accions que realitzem des de Càritas i dels recursos disponibles al municipi, i les acompanyem durant tot el procés, comptant sempre amb la seva implicació personal. L’objectiu principal és evitar que la manca d’habitatge empitjori les situacions d’exclusió social i que les persones puguin tenir autonomia i millorar la seva qualitat de vida.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Objectius:
Detectar, acompanyar i crear vincle mitjançant dinàmiques de relació i seguiment individual i grupal amb les persones que es troben en situació d'exclusió residencial, afavorint els processos de recuperació d'autonomia personal i progressiva inclusió social amb ple compliment dels Drets Fonamentals (habitatge, salut, treball, participació comunitària, educació, justícia).

Generar vincle i conèixer les necessitats de les persones des del treball de carrer.

Promoure i informar de l'espai del local social com a lloc de trobada grupal i/o individual.

Oferir la possibilitat al participant per Iniciar el seu pla de recuperació.

Desenvolupar eines per potenciar l'autoestima de les persones, evitant l'increment/complicació de trastorns de salut mental.

Apoderar el grup perquè creï les seves pròpies estratègies d'auto ajuda i de participació comunitària.
Potenciar el treball en xarxa per optimitzar recursos i esforços per aconseguir més impacte social.

Fomentar, animar i promoure canals de comunicació, col·laboració i coordinació dels agents interns i externs per a millorar la situació de les persones sense llar.

Implicar la comunitat mitjançant la incorporació de persones voluntàries i estudiants en pràctiques al projecte.

Destinataris:
Homes i dones en situació de sensellarisme de Figueres.

Càritas locals on es realitza:
Figueres.

Servei en Drets Socials d'Habitatge

El Servei en Drets Socials d'Habitatge té com a finalitat assessorar i acompanyar persones i famílies amb dificultats que afecten els seus drets socials més bàsics. Aquest servei atén situacions diverses, que van des de desnonaments hipotecaris o per precari, als deutes per crèdits personals a entitats bancàries o l'impagament de lloguers, fins al suport en la tramitació de la renda garantida de ciutadania. Un equip de persones voluntàries, amb coneixements jurídics i financers, entrevista i assessora les famílies ateses amb l'objectiu de mediar i trobar solucions a aquestes situacions.

Aquí pots consultar les dades del projecte referents a l'any anterior

Càritas Diocesana de Girona
Pujada de la Mercè 8, 17004 Girona
Tel. 972 20 49 80
caritas@caritasgirona.cat
Tots els drets reservats
Avís legal | Política de cookies


Si prefereixes donar per transferència bancària:
Caixabank: ES88-2100-0002-53-0200129121
Triodos Bank: ES38-1491-0001-26-2073033124
NEORG